AIKIDO YOUTUBE CHANNEL
홈 > AIKIDO YOUTUBE > YOUTUBE CHANNEL
YOUTUBE CHANNEL

[Aikido Jo] D-5. 2018. 12. 05. 수. • suburi 10 번까지 해보고 6jo 8jo 13jo 연습을…

관리자 0 9
[Aikido Jo] D-5. 2018. 12. 05. 수. • suburi 10 번까지 해보고 6jo 8jo 13jo 연습을 한번씩만 했다. 산사의 절이라고 하여도 나를 부르는
0 Comments